×
Klik op het plusteken achter het jaartal op de opdrachten uit dat jaar te zien.
2000 - 2009
 • 2000[+]
  • Het schrijven van een strategisch beleidsplan voor een samenwerkingsverband van een aantal zelfstandige verzorgingshuizen. Het plan droeg de titel "Als de Kruidenier haar deuren sluit" en legt een sterke link tussen het voorzieningenniveau op het platteland en de ontgrijzing van die gebieden, waardoor de druk op de wachtlijsten verzorgingshuizen sterk toeneemt.
  • Organisatie van een symposium (met Marcel van Dam) ter gelegenheid van de afronding van het project "De Gang erin". Een samenwerkingsproject tussen het verzorgingshuis en de thuiszorg (zie ook 1999)
  • Coaching van een aantal operationeel managers bij Thuiszorg, na hun plaatsing in de diverse geïntegreerde teams.
  • Uitvoeren van een Quick Scan bij het experiment Trynwâlden (nu het Skewiel Trynwâlden).
  • Na het uitvoeren van dit onderzoek werd ik, en een collega interim manager (Bert Kraan), gevraagd om het projectmanagement verder uit te voeren.
  • Operationeel manager Thuiszorg.
 • 2001[+]
  • Het projectleiderschap van het Experiment Trynwâlden liep dit jaar ten einde. Veel tijd werd gestoken in het financieel gezond maken van het experiment. Voor het gehele experiment (exclusief de bouw) was een subsidie verkregen van 100.000 gulden; ofwel iets meer dan 45000 euro. Daar redt men het niet mee als het gehele verzorgingshuis dicht gaat; als alle medewerkers bij ouderen thuis volledig vraaggestuurd moeten gaan werken en er nieuwe zelfsturende -geïntegreerde- dorpsteams opgericht moeten worden. Het werd succesvol afgesloten met een grote manifestatie in de Harmonie in Leeuwarden. De veel verspreide nota (ook via het Internet) droeg de titel "VAN HUIS UIT BETER".
  • Voor de Thuiszorg werden enkele opdrachten uitgevoerd. Als interim manager en al coach van operationeel managers.
  • Divisiemanager V&V Grote Thuiszorginstelling in Noordholland. Aan het eind van het jaar aangenomen opdracht, waarbij de voornaamste taak was het doorvoeren van een ingrijpende reorganisatie. Opdracht liet door tot mei 2002.
  Stacks Image 652
 • 2002[+]
  • Aansturing Omtinkers. Een van de belangrijkste onderdelen van het experiment Trynwâlden zijn de "Omtinkers" (om imme tinke; vrij vertaald; om iemand denken en geven). Deze functie zorgt ervoor dat de oudere zelf de regie houdt en dat hij ook alleen maar die zorg krijgt die hij wil en die bij hem past. De omtinkers zijn los van "het aanbod" (of beter; de leverancier) georganiseerd. Omdat een juiste juridische vorm nog niet geheel en al uitgekristaliseerd is, werd ik gevraagd om de aansturing ter hand te nemen.
  • Divisiemanager V&V, Thuiszorg. De reorganisatie die in december gestart was, kon in mei (6 weken eerder dan voorzien) afgerond worden.
  • Bureaumanager WVG. Het bureau WVG zou eind 2002 overgaan in handen van het RION (de robuuste RIO's). Om deze onzekere tijden goed door te komen, werd ik (via Funktiemediair) benaderd om het bureau te managen. De taak van het Bureau om de gemeentelijke verordening uit te voeren is wat anders dan vraaggestuurde zorgverlening. Toch heb ik genoten van met name de professionaliteit van het bureau en haar mensen.
  • Locatiemanager Verpleeghuis; Het verpleeghuis had enkele zeer roerige jaren achter de rug. Het ziekteverzuim was hoog en er bestond veel achterstand m.b.t. de invoering van FWG 3.0; de wet BIG; HCCP en andere zaken.
 • 2003[+]
  • Analyse gegevens Experiment Trynwâlden; De cijfers over het jaar 2002 werden breed geanalyseerd. Opvallend is dat de zorgconsumptie in het gebied door vraagsturing zeker niet toeneemt en dat indicaties voor "verblijf" in verhouding met het gemiddelde in het gebied veel minder worden afgegeven (5% in Friesland; 0.5% in de Trynwâlden)
  • Onderzoek Samenwerking Woningcorporatie en Verzorgingshuis: Ten behoeve van deze samenwerking werd een onderzoek gedaan naar de vorm en inhoud van de samenwerking. Daarnaast werd een nota geschreven voor het verkrijgen van subsidie voor de ondersteuning van de dorpen op het platteland in de regio Midden Friesland.
  • Locatiemanager Verpleeghuis: Na 8 maanden werd deze opdracht afgerond. Het ziekteverzuim was met meer dan 12% gedaald; FWG was bijna ingevoerd en de verhuisplannen lagen klaar.
 • 2004[+]
  • Extramuraliseren 7 verzorgingscentra: Projectleider Zorg Thuis: Regionale Zorgaanbieder. In 2003 werd een implementatieplan geschreven om de intramurale capaciteit van een aantal verzorgingshuizen om te zetten naar extramurale capaciteit. In 2004 werd succevol gestart met Zorg Thuis rondom 7 verzorgingscentra.
  • Evaluatie omtinkers: Ten behoeve van het bestuur werd de werkwijze en positie van de Omtinkers binnen de Trynwâlden geëvalueerd. Vast staat dat zij een zeer belangrijke bijdrage leveren voor de realisatie van de vraagsturing in het gebied en de kostenreductie van de zorg (consumptie neemt af). De uitdaging is nu om hun positie te bestendigen en ter voorbereiding van de WMO de wijze van klantondersteuning sterk te borgen.
  • Projectleider Interreg: Het doel van dit door het ESF gefinancierde project is om met behulp van ICT de leefbaarheid op het platteland te versterken en netwerken tussen mensen onderling in stand te houden of nieuwe netwerken te creëeren.
  • Lid IBC Thuiszorg: Op voordracht van de Ondernemingsraad werd ik benoemd tot lid van de IBC (interne bezwaren commissie) in het kader van de invoering van het functiewaarderingssysteem (FWG 3.0).
  Stacks Image 524
 • 2005[+]
  • Projectleider Gezondheidszorg op de Friese Waddeneilanden. Het project is er op gericht om de basiszorg op de waddeneilanden blijvend te garanderen voor de bevolking. Op te lossen "knelpunten" daarbij zijn onder meer de schaalgrootte van de eilanden en de financiering van de zorg. Het project strekt zich uit over de gehele eerste en tweede lijn.
  • Succesvolle afronding Extramuraliseren zevental verzorgingshuizen. Het marktaandeel van een aantal verzorgingshuizen ligt - na een klein jaar - op 10 % (!). Zorg aan huis vanuit het verzorgingshuis is zowel binnen als buiten de instelling een geaccepteerd fenomeen.
  • Ontwikkelen Kostprijsmodel Gestart is met een onderzoek naar het vereenvoudigen van de verschillende financieringsstromen en abonnementsvormen in en rondom het verzorgingshuis. Het uiteindelijk resultaat is een dienstencatalogus en een transparant kostprijsmodel.
  • Projectleider Interreg IIIB. Het doel is om vanuit het project de sociale structuren in een Plattelandsgebied (Trynwalden) te ondersteunen. Communiceren, Leren en Organiseren zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten.
 • 2006[+]
  • Projectleider Gezondheidszorg op de Friese Waddeneilanden Het waddenproject bracht de situatie in kaart voor de gehele gezondheidszorg op de Waddeneilanden. "Bruggen" werden gebouwd; bouwplannen naar voren getrokken en partijen werden gestimuleerd tot verdere samenwerking. Onder meer op het gebied van ICT (teleröntgen; personeelsplanning; e.d.) lopen nu een aantal vervolg trajecten.
  • Ontwikkelen ICT als Ondersteuning aan sociale netwerken. In de Trynwâlden is een internet applicatie in aanbouw die als doel heeft het faciliteren van de sociale netwerken. Dit vanuit de pijlers; communiceren; leren en organiseren.
  • De functionaliteit van de website is beschreven en is in het laatste kwartaal van 2006 voorgelegd aan de inwoners van het gebied. Gebruikers in de testfase reageren erg positief. Vanaf januari 2007 wordt daadwerkelijk gebouwd; zodat half april 2007 de toepassing operationeel werd.
  • Organisatie analyse & Toekomstverkenning Verzorgingshuis. Met het MT van een verzorgingshuis zijn een aantal toekomstscenario's beschreven. De uitkomsten daarvan zijn beoordeeld op de interne daadkracht en mogelijkheden van de organisatie. Dit onder meer met behulp van een gedigitaliseerde versie van Peter Camp's Organisatiematrix. Deze gedigitaliseerde vragenlijst maakt het heel eenvoudig om via Internet de vragen te beantwoorden. Ook de verwerking is hierdoor een "fluitje van een cent" geworden. De Matrix is een ideaal hulpmiddel welke een mooi en "rond" beeld schets van een organisatie.
  • Oprichting Vraag gestuurde Zorgorganisatie In opdracht van een woningcorporatie en een zorginstelling wordt beschreven hoe een volledig vraaggestuurde zorgorganisatie kan worden vormgegeven. Een organisatie waarbinnen evenmin schotten bestaan tussen de diverse financieringsvormen (AWBZ, WMO, Particuliere gelden, PGB's e.d.)
  Stacks Image 520
 • 2007[+]
  • Inrichting en oprichting Yu. Yu is een volledig vraaggestuurde zorgorganisatie, werkend volgens een Franchise concept. Bij de inrichting is de Europese Erecode Franchising het uitgangspunt geweest. Yu biedt verpleegkundigen en verzorgenden de kans om zelfstandig hun eigen bedrijf te beginnen en Yu biedt de klant de mogelijkheid om ontschot, zeer flexibel en vraaggestuurd zorg en diensten af te nemen.
  • Ondersteuning sociale structuur platteland (Interreg IIIb). In mei 2007 werd het Interreg IIIb project in de Trynwâlden afgerond. Een leer- en ontmoetingsplaats werd ingericht en de website www.trynwalden.net ging "de lucht" in. Deze website is een combinatie van de dorpskrant, Hyves, marktplaats en andere websites, maar het uiteindelijke doel is het faciliteren van de gemeenschap en het in contact brengen van mensen binnen die gemeenschap. De content wordt door verenigingen, bedrijven en burgers zelf geleverd. In het geweld van de sociale media is het project min of meer ondergesneeuwd.
  • Organisatie analyse zorgcentrum Voor een zorgcentrum (thuiszorg, een verzorgingshuis en een verpleeghuis) werd een organisatieanalyse gemaakt. Vanuit deze analyse werd samen met het MT een beleidsplan voor de komende jaren opgesteld. De organisatieanalyse (gehouden met behulp van 140 medewerkers) was van onschatbare waarde om een gedragen implementatieplan te schrijven.
  • Toekomst scenario zorgvraag en zorgaanbod Voor een zorgorganisatie werd gedetailleerd in kaart gebracht hoe de vergrijzing in het werkgebied de komende jaren zich zal ontwikkelen en wat de verwachting daarvan in voor de zorgvraag. Ook werd - aan de hand van het verloop en de leeftijd van het huidige personeel - een inschatting gemaakt van het aantal te verwachten vacatures (bij ongewijzigd beleid) en bekeken of er in de toekomst voldoende menskracht in het werkgebied aanwezig is om aan die vraag te voldoen. De conclusie van het onderzoek is dat de zorgvraag groeit, de vervangingsvraag binnen de zorgorganisatie groot zal zijn en dat de bevolking te snel ontgroent om in die vraag te kunnen voorzien. Aan de hand hiervan werden een groot aantal alternatieve beleidsmogelijkheden beschreven.
  • Projectplan Take Care (ministerie van VWS) Met de vergrijzing zal ook de zorgvraag drastisch toenemen. Om te zoeken naar de juiste oplossingen zoekt het land naar alternatieven. VWS ondersteunt deze initiatieven door middel van Transitieprojecten. Voor een zeer groot en ambitieus project in Friesland werd een projectplan geschreven. Het project is gehonoreerd en is in 2007 opgestart.
  • Digitale versie Organisatiematrix Managemens gebruikt geregeld de Matrix van Peter Camp als instrument voor het uitvoeren van organisatie analyses. Omdat we het instrument breed willen aanbieden, is er een internet versie ontwikkeld. Deze versie is voor bedrijven tegen geringe kosten te gebruiken. Eventueel verzorgt Managemens de analyse, doch een bedrijf kan er ook voor kiezen dit zelf ter hand te nemen (zie www.projectplatform.nl )
 • 2008[+]
  Inrichting en oprichting Yu. Yu is een volledig vraaggestuurde zorgorganisatie, werkend volgens een Franchise concept. Bij de inrichting is de Europese Erecode Franchising het uitgangspunt geweest. Yu biedt verpleegkundigen en verzorgenden de kans om zelfstandig hun eigen bedrijf te beginnen en Yu biedt de klant de mogelijkheid om ontschot, zeer flexibel en vraaggestuurd zorg en diensten af te nemen. In 2008 werd de stichting opgericht en de taken over gedragen. Yu is niet van de grond gekomen in 2008 omdat de Belastingdienst geen VAR-WUO verklaringen wilde afgeven.
  Interim Directeur FCDS De subsidie voor het Fries Centrum voor Doven en Slechthorenden (nu Hoor Friesland) was en is sterk aan verandering onderhevig. Dit vergt een herbezinning op de werkprocessen en de organisatiestructuur. Centraal staat de positie van de dove en slechthorende. Het FCDS heeft hun nog sterker dan daarvoor een plek geven binnen de organisatie en haar beleid (empowerment). Zo zijn veel projecten (voorlichting, museumcheck op toegankelijkheid e.d.) door doven en slechthorenden gezamenlijk uitgevoerd.
  Locatiemanager Verzorgingscentrum. In een inhoudelijk goed lopend verzorgingscentrum waar de oudere zowel intra- als extramuraal kan verblijven, liepen de inkomsten wat achter bij de uitgaven. De opdracht was om te beoordelen waar het "lek" zit, en maatregelen te treffen die nodig zijn om dit lek te dichten.
  Stacks Image 1493
 • 2009[+]
  Interim Directeur FCDS. De subsidie voor het Fries Centrum voor Doven en Slechthorenden is sterk aan verandering onderhevig. Dit vergt een herbezinning op de werkprocessen en de organisatiestructuur. Centraal staat de positie van de dove en slechthorende. Het FCDS wil hun nog sterker dan voorheen een plek geven binnen de organisatie en haar beleid. De directeur was tevens projectleider van een aantal pracht projecten: De ontwikkeling van apparatuur waarmee dove mensen 112 kunnen bereiken; voorlichting aan studenten van 20 HBO-opleidingen; het beoordelen van 20 Friese Musea op toegankelijkheid van de FCDS doelgroep; het mogelijk maken dat slechthorenden en doven via chatten afspraken kunnen maken met huisartsen e.d. (Vrijwel) alle werkzaamheden binnen projecten worden uitgevoerd door dove en slechthorenden zelf (empowerment).
  Ondersteuning grote Technische Dienst Na een "crisis" binnen een grote technische dienst van een belangrijke zorgorganisatie is "Managemens" gevraagd om het team te helpen uit de crisis te komen. In 2009 werd een analyse geschreven die door de zorgorganisatie is overgenomen, zodat in 2010 begonnen kan worden met het uitvoeren van een verbeterplan.
  Ondersteuning Zorginnovatie Project. Op verzoek van Frieslab ondersteunt "Managemens" een zorgvernieuwingstraject in Leeuwarden. Sleutelwoorden zijn; integratie van het WMO en AWBZ aanbod; respectvolle samenwerking op basis van kwaliteit door twee zorgaanbieders; versterking regiepositie van de cliënt en samenwerking met bestaande buurtorganisaties en verenigingen.
Spring naar de jaren "1993-1999" of naar "2010-2014"
/