×
Stacks Image 1399

Als mensen met plezier naar hun werk gaan, zijn bedrijfsresultaten vrijwel altijd goed.

Medewerkers zijn zelf heel goed in staat om de juiste beslissingen te nemen als er voldoende randvoorwaarden aanwezig zijn.

Managemens creëert samen met medewerkers randvoorwaarden die intuïtie (kunst) en beheersing (kunde) in balans brengen. Door een te sterke focus op cijfers wordt de kracht van de interactie ontkent. En in de interactie tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en cliënten gebeuren de mooiste dingen en wordt de grootste winst gemaakt.

In tijden van crisis zet Managemens teams en mensen weer in hun kracht. Hierdoor komt een team of organisatie zelf de crisis (duurzaam) te boven.

Managemens doet dit door met betrokkenen visie en doelen door te lichten; procedures waar nodig te herijken; en door op betrekkingsniveau (gedane) zaken een plek te geven.Stacks Image 1402

Dienend leiderschap

Cliënten kunnen alleen zelf de regie voeren als medewerkers evenzo zeggenschap hebben over hun eigen werkzaamheden. Medewerkers moeten flexibel kunnen schuiven met hun planning, flexibel zijn in de inhoudelijke ondersteuning aan de client en zijn sociale netwerk. Logisch dat ook een andere (coachende) rol van het management gevraagd wordt.

De cliënt de regie geven, houdt in dat de zorgorganisatie zich opstelt als de bondgenoot van de cliënt. Zij faciliteert sociale netwerken en cliënten om in hun eigen kracht te komen of the blijven.

De manager vervult deze rol te vervullen naar zijn medewerkers. Het dienende leiderschap.

Laatste Interim opdrachten
  1. Locatiemanager Woon- Zorgcomplex[+]

    Na een - haast onoverkomelijke - crisis in een verzorgingshuis waar een volledige scheiding van wonen en zorg was ingevoerd, is samen met huurders en medewerkers een analyse gemaakt van de problematiek. Aan de hand van die analyse zijn nieuwe afspraken gemaakt en vastgelegd in het huurcontract, zijn nieuwe integrale kleine zorgteams ontstaan, en zijn zorg-, ondersteunings- en verhuur taken van elkaar gescheiden.

  2. Directeur Fries Centrum voor Doven en Slechthorenden[+]

    De subsidie voor het Fries Centrum voor Doven en Slechthorenden - nu Hoor Friesland - was en is sterk aan verandering onderhevig. Dit vroeg om een herbezinning op de activiteiten, de werkprocessen en de organisatiestructuur. Het doel was om de dove en slechthorende nog sterker een plek geven binnen de organisatie en haar beleid (empowerment). Een aantal projecten die door doven en slechthorenden zelf zijn uitgevoerd zijn: Het geven van voorlichting aan studenten van 20 HBO-opleidingen; het beoordelen van 20 Friese Musea op toegankelijkheid van de FCDS doelgroep; het mogelijk maken dat slechthorenden en doven via chatten afspraken kunnen maken met huisartsen e.d.

    Stacks Image 1478
/