×
Klik op het plusteken achter het jaartal op de opdrachten uit dat jaar te zien.
1993 - 1999
 • 1993[+]
  • Operationeel manager Thuiszorg; klein overzichtelijk en plezierig team. Vervangingsmanagement.
  • Projectleider Methodisch Werken; Verzorgingscentrum. Tezamen met de teamleiders een methodiek ontwikkeld en in een boekwerk gepubliceerd. Scholing verzorgd en het project afgerond met een succesvol symposium.
  • Schrijven ondernemingsplan Banenpool, Thuiszorg. Een onderzoek naar het opzetten van een 'intern uitzendbureau'. Een en ander bleek haalbaar. Speciaal werd aandacht geschonken aan de binding tussen de uitzendkrachten en het uitzendbureau.
  • Onderzoek naar WOZOCO's; Thuiszorg. De toenmalige trend met betrekking tot deze woon- zorg combinaties werd beschreven en aangegeven werd waar mogelijkheden lagen voor de thuiszorg.
 • 1994[+]
  • Projectleider OKZ Thuiszorg . Het samenvoegen van de afdeling Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg tot één afdeling OKZ (ouder en kindzorg). Een onderdeel ervan was het professionaliseren van de Kraamzorg. Dit resulteerde onder meer in het zorgplan Kraamzorg, wat gezamenlijk met de andere thuiszorgorganisaties werd vormgegeven. Het zorgplan wordt nu nog - zij het met de nodige aanpassingen - gebruikt.
  • Onderhandelaar CAO Thuiszorg. Nadat ik in 1991 de beroepsorganisatie NU'91 heb mogen helpen oprichten als voorzitter van het overgangsbestuur (VVIO en NMV), werd ik gevraagd als mede onderhandelaar voor de CAO Kruiswerk. Ik heb geholpen bij het samenvoegen van de CAO Gezinszorg en de CAO Kruiswerk.
  • Diverse nota's en onderzoeken, Thuiszorg , ondermeer een handleiding voor het verstrekken van AWBZ Hulpmiddelen en de Alarmeringsapparatuur. Dit project liep door tot in 1995.
 • 1995[+]
  • Ontwikkelen en invoeren zorgdossier en methodisch werken, Thuiszorg. Na de fusie tussen het kruiswerk en diverse gezinszorginstellingen ontstonden er nieuwe teams. In korte tijd werd een zorgdossier ontwikkeld en ingevoerd doormiddel van scholing aan alle teams. Basis van dit zorgdossier was een sterk klantgerichte visie welke eveneens beschreven werd. Na een half jaar zijn alle teams weer bezocht om de resultaten te onderzoeken en op verzoek van de teams enkele bijstellingen door te voeren.
  • Ondernemingsplan, implementatie en scholing Bureau Zorgbemiddeling, Thuiszorg. Als voorloper van de huidige RIO's richtte de thuiszorg een bureau zorgbemiddeling op. Daartoe werd onder meer een indicatiemethodiek ontwikkeld en geïmplementeerd die sterk leek op het (toentertijd nog niet bestaande) GINO / GIRST model. Er werd - logischerwijze - nauw aansluiting gezocht bij de methodiek van het zorgdossier.
  • Ondersteunen van NU'91 bij het vormgeven van een nieuw pensioenstelsel. Als bestuurslid van het PGGM werd ik gevraagd om NU'91 te helpen bij het maken van de juiste keuzen voor een nieuw pensioenstelsel. Daartoe werd een nota voor het bestuur geschreven en werden er in het land ledenraadplegingen gehouden. Essentieel daarbij was het omvormen van de OBU naar de FLEX; al met al ontstond er een nieuw stelsel wat meer op de wensen en de opbouw van de individuele deelnemer was afgestemd.
  • Evaluatie OKZ, Thuiszorg. Een jaar na invoering van de afdeling OKZ werd een en ander breed geëvalueerd. Op basis daarvan werden enkele structurele aanpassingen doorgevoerd
 • 1996[+]
  • Opzetten en ondersteunen van het bureau WVG, Gemeente. In dit jaar werd de WVG een gemeentelijke taak. Op basis van de gemeentelijke verordening werd een indicatiemethodiek ontwikkeld, werden medewerkers geschoold en de eerste tijd ondersteund.
  • Projectleider Hulpmiddelen AWBZ. Een gezamenlijk project van meerdere aanbieders (thuiszorg; ziektekostenverzeraar, hulpmiddelencentrum) Er werd een handleiding opgesteld voor de verstrekking van (niet WVG) hulpmiddelen die langdurig aan de klant uitgeleend worden.
  • Operationeel Manager, Thuiszorg. Een van de teams in het gebied draaide "niet meer lekker" nadat zij gesplitst waren in een "OKZ" deel en een "Thuiszorg deel". Er bestond een vijandige houding ten opzichte van de organisatie. Een van de leukste opdrachten waar ik nog met veel plezier aan terug denk; prima mensen die vrij snel een hecht team gingen vormen en "stinkend" hun best gingen doen om de best mogelijke zorg aan de klant te bieden.
  • Voorzitter diverse werkgroepen ten behoeve van een fusie Kruiswerk en gezinszorg. Thuiszorg.
  • Voorzitter a.i. NU'91. In 1996 was er sprake van een bestuurscrisis binnen de vereniging. Oorzaak hiervan was hoofdzakelijk het langdurig CAO conflict in dat jaar en de (moeilijke) vraag daarbij was of de vereniging de CAO moest tekenen of niet. Het dagelijks bestuur trad af nadat de (een deel van de) leden zich had uitgesproken tegen de CAO. Ik werd gevraagd om op ad interim basis de koers voor de vereniging uit te stippelen en het bestuurlijk proces te herstellen. De opdracht liep door tot 1998; het zoeken van een part time voorzitter voor de vereniging nam veel tijd in beslag.
 • 1997[+]
  • Aan het voorzitterschap van NU'91 had ik eigenlijk mijn handen vol. De energie ging vooral zitten in het op kracht zetten van het bureau van de vereniging; het samen met de leden verkennen van de koers van NU'91 en het herstellen van relaties met andere (met name) CAO partijen.
  • Operationeel manager Thuiszorg
  Stacks Image 524
 • 1998[+]
  • Ook dit jaar bestonden de werkzaamheden voor een groot deel uit het voorzitterschap a.i. van NU'91 (de VAR WUO bestond nog niet). Veel tijd werd gestoken in de CAO onderhandelingen die - achteraf gezien - redelijk soepel verliepen. In dat jaar kon - gelukkig - de vereniging de nieuwe (vrouwelijke) voorzitter aanstellen, zodat ik een behoorlijke stap terug kon doen.
  • Daarnaast voerde ik een haalbaarheidsonderzoek uit naar het verzelfstandigen van LINK; de automatiseringstak van een bedrijf wat werklozen ondersteunde bij het vinden van een nieuwe baan.
  • Eveneens gaf - en ontwikkelde- ik cursussen aan jongeren die een 'derde kans' verdienden op weg naar de arbeidsmarkt en - bijna uit hobby - enkele IT cursussen Word en Internet.
  Stacks Image 522
 • 1999[+]
  • Operationeel manager op verschillende locaties binnen de Thuiszorg. Met name ter begeleiding van de integratie tussen verzorging en verpleging.
  • Manager GGV, Thuiszorg.
  • Het schrijven van een beleidsnota "E3 een (tr)eetje hoger", Thuiszorg, waarin beschreven stond op welke wijze het E3 systeem (schoonmaaksysteem) klantvriendelijker gemaakt kon worden, zonder de professionaliteit van het systeem aan te tasten.
  • Het doen van een onderzoek naar de zorgzwaarte in de verschillende regio's van de Thuiszorg.
  • Het begeleiden van een verzorgingshuis en de thuiszorg bij een samenwerkingsproject voor de zorgverlening in de aanleunwoningen. Het project had de titel "de Gang erin", omdat het project feitelijk ontstaan is in de gang van de betreffende aanleunwoningen.
  Stacks Image 520
Spring naar de jaren "2000-2009", of naar "2010-2014"
/